نفست از جای گرم....

اين دکتر حسين درخشان در سردبير:خودم يه چيزه عجيب گفته

آی جوونا بريد توی افغانستان امنيتو بر قرار سازيد تا آمريکا و اروپا بهتون امتياز اقتصادی

بده ...... يعنی انشا.... شهيد بشيد و با سر افرازی به کشورتون برگرديد چونکه حودر

گفته که ( حالا که قرار است برويم بهتر است به دست خود برويم .....)

ای آقا رفتی در سواحل يخزده کانادا داری آفتاب ميگيری .......

 

/ 0 نظر / 3 بازدید