I get what you get in 10 years, in two days

 

یکی می گف آسپرین :گذشته جای خوبیه برای سر زدن ولی مسلما جای خوبی برای موندن نیست …

حاجی گذشته گذشته ها بیا بیرون

و آسپرین در حالی که به حباب آینده سوزن می زد از هاله نور خارج می شد هموجور..

 

آسپرین11/6/90

/ 0 نظر / 30 بازدید