دگر سراغت را از هیچ قیلم و کتابی نخواهم گرفت.دگر سراغت را از هیچ عکس و عطری ن..

 

زندگی چکیده ایست از بایدهایی که نباید و نبایدهایی که می باید

و زندگی همچنان مثه یه هویجه که مهم نیست از کدوم طرف ببینیش

نقشه

آسپرین ١۴/٨/٨٧

/ 0 نظر / 23 بازدید