آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

در پی اش می روم تا کجا می کشد
ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٦  کلمات کلیدی: آسپرین

 

تنها برای ثبت این روزها در تاریخ آسپرین:

 

من نه خود می روم او مرا می کشد             کاه سرگشته را کهربا می کشد
چون گریبان ز چنگش رها می کنم              دامنم را به قهر از قفا می کشد
دست و پا می زنم می رباید سرم            سر رها میکنم دست و پا میکشد
گفتم این گوش تو خفته زیر زبان                 حرف ناگفته را از خفا می کشد
گفت از آن پیش تر این مشام نهان             بوی اندیشه را در هوا می کشد
لذت نان شدن زیر دندان او                        گندمم را سوی آسیا می کشد
سایه ی او شدم چون گریزم ازو ؟        در پی اش می روم تا کجا می کشد

93/5/23