آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

Lost but never forgotTten
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱۱  کلمات کلیدی:

 

بدجوری دلم برا آسپرين تنگ شده

من از اين انسانها که شما می بينيد

نه چيزی می بينم نه چيزی می فهمم

من از اين دنيای زيبا که شما می بينيد

نه چيزی می بينم نه چيزی می فهمم

و شما که دنيا و انسانهايش را می بينيد

مرا با تمام موجوديتم نمی بينيد

نمی فهميد

دوم مرداد ۴۹  رشت . هوشنگ اميراحمدی

آسپرين ۱۱/۸/۸۶