آسپرین

زندگی،عشق، آسپرین و دیگر هیچ..

» یه کم دیگه :: ۱۳٩٦/٦/۱۱
» be careful :: ۱۳٩٦/٥/۳۱
» hug me pls :: ۱۳٩٦/٥/٢٦
» ghost writer :: ۱۳٩٦/٥/۱٢
» و این زندگی من است :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» و این مرگ آسان نیست.. :: ۱۳٩٤/٥/۱٦
» کل سهم ما همینه :: ۱۳٩٤/٥/٤
» ۱۳٩٤/٤/٢٩ :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» و آن یازده دقیقه :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» آسپرین هست ولی کم است :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» confackfuse :: ۱۳٩٤/٢/٦
» ZoO0o :: ۱۳٩٤/٢/٤
» yes she Is :: ۱۳٩٤/۱/٢۸
» on a glory sky :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» آسپرین است دیگر گاهی متولد میشود :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» nothing else :: ۱۳٩٤/۱/٥
» infuckincredible :: ۱۳٩٤/۱/٢
» You know exactly what Im bout to say :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» fAcked up :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» I felt your arms twisting around me :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» thirst :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» I am so gone :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» To the place I was before :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» but the memory remains :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» never have to say goodbye :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» La Amor, La faak :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» Unintelligible :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» warm or hot? :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» whisper again :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» time’s forever frozen :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» She is the last true mouthpiece :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» Crow flew :: ۱۳٩۳/٩/٩
» parallel cross :: ۱۳٩۳/٩/٥
» just one gets that :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» Years have passed and still the hurt :: ۱۳٩۳/۸/۱٥
» چگونه می خواهی تورا فراموش کنم :: ۱۳٩۳/۸/۸
» در آغوش خودم هستم،من خودم را در آغوش گرفته ام! نه چندان با لطافت،نه چندان .. :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» fade to black :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» ۱۳٩۳/٧/۳ :: ۱۳٩۳/٧/۳
» let me share our endorphins :: ۱۳٩۳/٦/٥
» اگه اون 21 گرم کم بشه چی میشه ؟ مگه 21 گرم چقدر وزن داره؟ :: ۱۳٩۳/٥/٤
» girl, my body don't lie :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» در پی اش می روم تا کجا می کشد :: ۱۳٩۳/۳/٦
» حلقه هندسه اندام تو.. :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» آن یازده دقیقه عزیز :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» انسانهای کمی وجود دارن که بخاطر یک عشق همه چیزشونو از دست بدن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» آخرین قطره :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» salt of blood :: ۱۳٩٢/٩/۱
» We dont care, we arent caught up in your love affair :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» this is my december :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» love comes in all shapes and sizes :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» ive never felt this way before :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» back to Nokia :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» i promise to be very quiet :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» دیدن لذت لیسیدن بستنی قیفی همسایه زیر آفتاب :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» با تشکر از آدمها :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» صحبتی از عشق نیست ولی منظوری جز عشق هم نیست.. :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» ice :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» N u d e T i m e :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» آسپرین پاییزی :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» ۱۳٩۱/٥/٢٧ :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» و ناگهان چه سخت میشود همه چیز :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» ۱۳٩۱/۳/٢٧ :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» میگن وقتی روح از بدن جدا میشه میره اون بالا و بهت زل میزنه.. :: ۱۳٩۱/٢/۳
» 2n ZOOOOM in plss :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» But de memory remains :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٠ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» و میگن این خاطرات است که می ماند و سرویس می کند :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» b kerful or pull out pedar jan :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» nothing else matter :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» زندگی شاید در لحظه تولد خودخواهی بود که مرد .. :: ۱۳٩٠/٧/٢
» Hit the lights :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» I get what you get in 10 years, in two days :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» So numb :: ۱۳٩٠/٤/۱
» ..forever can never be long enough for me :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» so high :: ۱۳٩٠/٢/۱٦
» duff is good life is good :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» ۱۳٩٠/۱/٦ :: ۱۳٩٠/۱/٦
» I cant remember anything :: ۱۳٩٠/۱/۱
» you're already gone :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» No dream is ever just a dream :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» وقتی زندگی را از یخ ساختی برای آب شدنش گریه نکن :: ۱۳۸٩/٩/٢٦
» و سالی که به زور عوض شد :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» لذت یک آسپرین بودن :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» حقیقت ، چیزی نیست که نوشته می شود بلکه آن چیزیست که سعی می شود پنهان بماند :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» ۱۳۸٩/۳/٢٥ :: ۱۳۸٩/۳/٢٥
» all the wants u waste :: ۱۳۸٩/٢/۳٠
» pls let me keep this memory.just this one :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» عشق 15 سانتی از آن تو.. :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
» و سالی که به زور داره تحویل می شه :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» بعدش برگرد ببین کی بوده.. :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» بیشتر :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» ا س ا ر ت :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» نفست را در سینه حبس کن به امید تمام شدن. :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» jus cloz ur holz :: ۱۳۸۸/٥/٢۸
» گلایه ای نیست.. :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» همه قصه همین بود.. :: ۱۳۸۸/۳/۱
» همیشه یه روزی هست که آخرین روزه.. :: ۱۳۸۸/٢/۱٧
» No past No future,No problem :: ۱۳۸۸/۱/٢۱
» like all the othere things....it's better to be deleted :: ۱۳۸۸/۱/۱٠
» داشتم فکر نمیکردم که یهو یادت افتادم.. :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٦
» but the old me's dead and gone :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
» بازی هنوز شروع نشده . تو هنوز کاملا نمردی.. :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» خیلی خوب خیلی زود خیلی بد :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٥
» چیزی از عشق نگفت ولی منظوری بجز عشق هم نداشت, احنمالا :: ۱۳۸٧/۱۱/۳
» بعضی روحها مرا در انزوا قلقلک می دهند وسوسه جسمی تازه برای روحی خسته .. :: ۱۳۸٧/٩/۸
» Salo :: ۱۳۸٧/۸/٢۱
» دگر سراغت را از هیچ قیلم و کتابی نخواهم گرفت.دگر سراغت را از هیچ عکس و عطری ن.. :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» جوجه های عزیز آماده باشید که زمستان نزدیک است :: ۱۳۸٧/۸/٦
» چند روزی، قفسی ســــاخته اند (بودند) از بدنم :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
» So wrong :: ۱۳۸٧/٧/٥
» the palms of my hands getting wet :: ۱۳۸٧/٦/۸
» When you smoke all my weed :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» For all the drugs that I've done :: ۱۳۸٧/٥/٩
» And life is like a pipe :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» lovers always come and lovers always go :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» And I... wrote down our song :: ۱۳۸٧/۳/۱٦
» Till the jaw's in flames, it's entertaining :: ۱۳۸٧/۳/۱٠
» We can share our endorphins :: ۱۳۸٧/۳/٢
» As an old enemy :: ۱۳۸٧/٢/٢٧
» Fly with me under the wings I gave you :: ۱۳۸٧/٢/٢٠
» ۱۳۸٧/٢/۱۳ :: ۱۳۸٧/٢/۱۳
» and life is like a pipe :: ۱۳۸٧/٢/٦
» i was born to :: ۱۳۸٧/۱/۱٠
» yes she is :: ۱۳۸٧/۱/۳
» do u like dis :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» yes she is :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» I'm so pathetic but now I get it :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٧
» my way or the highway :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٧
» As my conscience seems to be :: ۱۳۸٦/٩/٩
» ۱۳۸٦/۸/۱٦ :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» Lost but never forgotTten :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» Better than y0u :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» Irresponsible Hate Anthem :: ۱۳۸٦/٤/۸
» What You See is What You Get :: ۱۳۸٦/٤/۱
» no title :: ۱۳۸٦/۳/۱۱
» Artificial light :: ۱۳۸٦/۳/٤
» homesick :: ۱۳۸٦/٢/۱٩
» the perfect li(f)e :: ۱۳۸٦/۱/۳٠
» متولد می شويم :: ۱۳۸٦/۱/۱٠
» absolute Asprin :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» me and me and me and more :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» I can see you now :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٠
» Ziarto :: ۱۳۸٥/۱٠/۸
» The end of nights we tried to die :: ۱۳۸٥/٩/۱٧
» It's not a lover I want no more :: ۱۳۸٥/٩/۱٠
» HapPppPpy BD to ASPRIN :: ۱۳۸٥/۸/۱٦
» but the memory remaines :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» Lost but never forgotTten :: ۱۳۸٥/۸/٥
» spread your wings and fly away :: ۱۳۸٥/٧/٢٥
» Angel left wing, right wing, broken wing :: ۱۳۸٥/٧/٩
» who are i am ? han :: ۱۳۸٥/٦/٩
» Truth, covered in security :: ۱۳۸٥/٥/۸
» Irresponsible Hate Anthem :: ۱۳۸٥/٤/۳۱
» SMELLS LIKE TEEN SPIRIT :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» theres always something different going wrong :: ۱۳۸٥/٤/۱
» There's no earthly way of knowing :: ۱۳۸٥/۳/٢٦
» I miss how close we used to be :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
» he never leaves cause he's got bad luck :: ۱۳۸٥/۳/٧
» Surrealistic fantasy, bland boring plain :: ۱۳۸٥/٢/۳۱
» Lead the way to my temptation :: ۱۳۸٥/٢/٢۱
» My whole existence is for your amusement :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
» where the wind will wisper to me :: ۱۳۸٥/٢/٩
» the moments died, i hear no screaming :: ۱۳۸٥/۱/۳۱
» I know when I die, you'll be on my mind :: ۱۳۸٥/۱/٢٤
» 對輸入的電話信息進行處理, :: ۱۳۸٥/۱/۱۸
» I was born to make u HaPpY :: ۱۳۸٥/۱/۱٠
» I swear I should have seen i :: ۱۳۸٥/۱/٧
» Take a step outside the planet :: ۱۳۸٥/۱/٢
» pure black looking clear :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٤
» On a long and lonesome highway west of Mashhad :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۸
» do unto others as they have done unto u :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٢
» keep ur smile , and laugh all day :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۱
» if you feel it,you will say it. that's really very simple :: ۱۳۸٤/۱٢/٥
» love comes in all shapes and sizes :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
» true luv cannot b found wen life doz not truely exist :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
» Never cared for what they do :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٩
» dead end gal for a dead end guy :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٩
» feel no pain but my life aint easy :: ۱۳۸٤/۱٠/۸
» listen to what we're not saying :: ۱۳۸٤/۱٠/٤
» and hearts can only break :: ۱۳۸٤/٩/٢۱
» We're 5 middle fingers on a fucking hand :: ۱۳۸٤/٩/۱٢
» Burning deep inside of me :: ۱۳۸٤/٩/٥
» Lost eyesight, I'm on your side :: ۱۳۸٤/۸/٢٦
» Formulate infinity, store it deep inside me :: ۱۳۸٤/۸/۱۸
» So I can sigh eternally :: ۱۳۸٤/۸/۱۳
» The moon is falling :: ۱۳۸٤/۸/٦
» ۱۳۸٤/۸/٢ :: ۱۳۸٤/۸/٢
» You were my mechanical bride :: ۱۳۸٤/۸/۱
» you're just a copy of an imitation :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
» Traa la lala , Bye bYE bluebird :: ۱۳۸٤/٧/۱٦
» I've been waiting for a long time :: ۱۳۸٤/٧/۱٠
» hell was so cold :: ۱۳۸٤/٧/٧
» I don't like the drugs but the drugs like me :: ۱۳۸٤/٦/۳۱
» The drugs they say make us feel so shango00oL :: ۱۳۸٤/٦/٢٩
» you can't keep looking back :: ۱۳۸٤/٦/٢٦
» trapped again in my own hell :: ۱۳۸٤/٦/٢٤
» Can I redeem myself for the pain I've caused :: ۱۳۸٤/٦/٢٢
» Born to lose, accept my fate :: ۱۳۸٤/٦/٢۱
» To love is to lose, to hope is to die :: ۱۳۸٤/٦/٢۱
» Life is a zoo in a jungle :: ۱۳۸٤/٦/٢٠
» maybe life goes on at another place 4 me :: ۱۳۸٤/٦/۱٦
» you rot underground :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
» Swimming through apologies :: ۱۳۸٤/٦/۱٠
» !Just demeaning the pack :: ۱۳۸٤/٦/٦
» All the world I've seen before me passing by :: ۱۳۸٤/٦/۳
» The ghost of a pale girl is solemnly following me :: ۱۳۸٤/٥/٢٩
» See your sin in your grin :: ۱۳۸٤/٥/٢٧
» bridge were burned, now its ur turn to cry :: ۱۳۸٤/٥/٢۱
» ? why the fuck are you looking at me :: ۱۳۸٤/٥/٢٠
» Sun felt numb, wouldn't it be fun :: ۱۳۸٤/٥/۱٤
» Wishing and wishing away as you go :: ۱۳۸٤/٥/۱٢
» I was me, but now He's gone :: ۱۳۸٤/٥/٤
» I feel stupid and contagious :: ۱۳۸٤/٤/٢۳
» Self-appointed judges judge :: ۱۳۸٤/٤/۱٩
» tambien el tequila blanco :: ۱۳۸٤/٤/۱٧
» And I'm living off of grass :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» my last little fuckly dear :: ۱۳۸٤/٤/٧
» man na manam na man manam :: ۱۳۸٤/٤/٥
» I AM ,but a little bit bit bit, shame :: ۱۳۸٤/۳/۳٠
» just find another host :: ۱۳۸٤/۳/٢٦
» i dont know how to fill the holes i keep :: ۱۳۸٤/۳/٢٤
» till you eat the last of me :: ۱۳۸٤/۳/۱٩
» bitches never go to heaven :: ۱۳۸٤/۳/۱۸
» so removed :: ۱۳۸٤/۳/۱۳
» You still wonder if we made a big mistake :: ۱۳۸٤/۳/٩
» Empty spaces fill me up with holes :: ۱۳۸٤/۳/٥
» I am just a dreamer, but you are just a dream :: ۱۳۸٤/۳/٤
» Lead the way to my temptation :: ۱۳۸٤/۳/٢
» ue de cato mie tha rythma :: ۱۳۸٤/٢/٢٩
» Keep the cigarettes close to my heart :: ۱۳۸٤/٢/٢٥
» Years have passed and still the hurt :: ۱۳۸٤/٢/٢٢
» Sitting with my empty glass :: ۱۳۸٤/٢/٢٠
» There are countless formulas for pressing flowers :: ۱۳۸٤/٢/۱٥
» Maybe she would like more food :: ۱۳۸٤/٢/۱٤
» Just because you're paranoid don't mean they're not after you :: ۱۳۸٤/٢/۱٤
» In memorize of asprin :: ۱۳۸٤/۱/۱٠
» Do u like taste it :: ۱۳۸٤/۱/٢
» Pull the tapeworm out of your ass, HEY :: ۱۳۸۳/۱٢/٤
» I remember hating you for loving me :: ۱۳۸۳/۱٢/۳
» so up high :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٧
» winnnner in winter :: ۱۳۸۳/۸/٢٥
» i was born to ........ nothing :: ۱۳۸۳/۸/۱٦
» b.l.h.f.d.. :: ۱۳۸۳/۸/۱۱
» its me with extra life :: ۱۳۸۳/٢/٢٥
» Another way :: ۱۳۸۳/٢/۱٩
» life goes on even without asprin :: ۱۳۸۳/٢/۱
» آغاز پايان :: ۱۳۸٢/٩/۱٦
» Do I follow my instincts blindly :: ۱۳۸٢/٩/۱۱
» I wanna heal , I wanna feel :: ۱۳۸٢/٩/٩
» WITH VERY LOVE :: ۱۳۸٢/٩/٩
» I've Become so numb :: ۱۳۸٢/٩/٤
» اندر حکايات من و ماه و عيد :: ۱۳۸٢/٩/٤
» I wish life had an Undo key :: ۱۳۸٢/٩/٢
» do you want taste :: ۱۳۸٢/٩/۱
» روزه خوری :: ۱۳۸٢/۸/۳٠
» در مذمت خوشگلی :: ۱۳۸٢/۸/٢٩
» نفست از جای گرم.... :: ۱۳۸٢/۸/٢٩
» best wishes :: ۱۳۸٢/۸/٢٩
» مکان برای يک شب سرد زمستونی :: ۱۳۸٢/۸/٢٤
» ۱۳۸٢/۸/٢۳ :: ۱۳۸٢/۸/٢۳
» جمعه ها :: ۱۳۸٢/۸/٢۳
» بابا اين وبلاگ...... :: ۱۳۸٢/۸/٢٢
» حالا من :: ۱۳۸٢/۸/٢٢
» FRIDA :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
» افطار :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
» اگه يه روز ... :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
» اشانتيون :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
» اشانتيون :: ۱۳۸٢/۸/۱٦